Välkommen med på höstmöte 24.10.
Mötet hålls vid Lumparby Ollas och vi samåker från stan, så meddela om du vill åka med när du anmäler dig.

Anmälan senast onsdag 18.10!

 

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE TISDAG 24.10 2017 KL. 19.00

Plats: Lumparby Ollas, Lumparland

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Stadgeändring angående verksamhetsgranskare, se bilaga
 6. Fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår
  – Nuvarande 40 € och 10 € för studerande
 7. Fastställs ordförandens, styrelsemedlemmarnas arvoden för följande kalenderår
  – Nu 58€/möte för ordförande och 33€/möte för styrelsemedlemmar. Arvoden utbetalas om utrymme ges. I budgeten ingår 2 000€ för arvoden till styrelsemedlemmarna.
 8. Fastställande av budget och åtgärdsplan för följande kalenderår
 9. Fastställande av jämställdhetspolicy, drogpolicy och hållbarhetsarbete 2018
 10. Fastställs antalet styrelsemedlemmar för det följande kalenderåret
  -Nu 6 personer + ordförande
 11.  Val av styrelseordförande och nödigt antal styrelsemedlemmar
 12. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för 2018
  -Förslag: Ann Sundberg och som suppleant Inger Nygård
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutning

Styrelsemedlemmar som avgår:            Saara Karrenpalo (ordförande), Linda Karlsson, Ann-Louise Törnqvist, Edward Johansson.
Kandidater till valet:                               Saara Karrenpalo, Linda Karlsson, Edward Johansson, Göran Larsson.

Du behöver ha pdf-reader för att kunna ladda ner och läsa bilagorna.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2017

Stadgar för Ålands Slöjd och Konsthantverk nya 2017

Åtgärdsplan 2018 med total budget

Hållbarhetsarbete 2018
DROGPOLICY 2018
Jämställdhetspolicy 2018