VÅRMÖTE 2017

Tisdag 18.4 2017, kl. 18.30 hos
Judys hantverk och inredning, Hindersvägen 1, Gölby.  

 

Judy visar och berättar om sin verksamhet före mötet.
Te/kaffe och kaka 5 €

Anmäl dig till kontoret senast 17.4 på info@konsthantverk.ax

 Föredragningslista:

  1. Mötet öppnas
  1. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  1. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  1. Föredragningslistan för mötet godkänns
  1. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut
  1. Presentation av verksamhetsgranskarens berättelse
  1. Fastställande av bokslutet 2016
  1. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  1. Övriga ärenden
  1. Mötets avslutning

 

Mariehamn 6 april 2017

Å styrelsens vägnar
Hanna Wiik-Rosenqvist

 

Bilagor:
Årsredovisning2016
Bokslut Ålands Slöjd o konsthantverk 2016 undertecknat