VÅRMÖTE 2018

Tisdagen 10.4 2018 kl. 18.30
i Konstverkstaden, Fabriksgatan 4, Mariehamn.

Talka: Vi tillverkar flaggspel tillsammans till utställningen Nitti

Föredragningslista:

  1. Mötet öppnas
  1. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  1. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  1. Föredragningslistan för mötet godkänns
  1. Presentation av  Årsredovisning och Bokslut
  1. Presentation av verksamhetsgranskarens berättelse
  1. Fastställande av bokslutet 2017
  1. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  1. Övriga ärenden
  1. Mötets avslutning

 

Bilagorna finns i länkar i föredragningslistan.

Mariehamn 28 mars 2018

Å styrelsens vägnar

Hanna Wiik-Rosenqvist, verksamhetsledare