VÅRMÖTE 2019

Tisdagen 2.4 2018 kl. 18.30
i Konstföreningens lokal, Fabriksgatan 4, Mariehamn.

Föredragningslista:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut

6. Presentation av verksamhetsgranskarens berättelse

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

9. Övriga ärenden

10. Mötets avslutning

Mariehamn 25 mars 2019

Å styrelsens vägnar
Hanna Wiik-Rosenqvist