Inbjudan till höstmöte tisdag 18 oktober kl. 18-20
OBS, ÄNDRAD PLATS: Saija Saarelas verkstad i Storby, Eckerö

Vi äter takeaway mat tillsammans och håller möte i samband med det. Efter mat och möte finns möjligheten att pyssla i läder tillsammans med Saija.

Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas
 2.  Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår
   – Nuvarande 40 € och 10 € för studerande
 6. Fastställs ordförandens, styrelsemedlemmarnas arvoden för följande kalenderår
   – Föreslås en höjning från 58€/möte för ordförande till 60€ och från 33€/möte till 35€ för styrelsemedlemmar. Arvoden utbetalas om utrymme ges. I budgeten ingår 2 300€ till arvoden för styrelsemedlemmar.
 7. Fastställande av budget och verksamhetsplan för följande kalenderår samt övergripande verksamhetsplan för 2022–2026
 8. Fastställs antalet styrelsemedlemmar för det följande kalenderåret
  -Nu 6 personer + ordförande
 1. Val av styrelseordförande och nödigt antal styrelsemedlemmar
 2. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för 2023
  -Förslag: Inger Nygård, suppleant: Ann Sundberg.
 3. Övriga ärenden
 4. Mötets avslutning

Styrelsemedlemmar som avgår:                    
Saara Karrenpalo (ordförande), Anna Häggblom, Saija Saarela och Birgitta Häggblom

Kandidater till valet:                                          
Samtliga styrelsemedlemmar som är i tur att avgå står till förfogande för omval.
Vill du själv ställa upp som kandidat så kan du kontakta kontoret eller någon av de sittande styrelsemedlemmarna.

Här nedan hittar du alla bilagor: